Μιά ΔΕΥΑΚ πού θυμίζει παλιές, κακές μέρες

Σήμερα στήν Κομοτηνή εἴχαμε ἕνα διαφορετικό δημοτικό συμβούλιο, λόγῳ τῆς συζήτησης γιά τή λειτουργία τῆς ΔΕΥΑΚ. Δέν ἔχουμε ξαναδεῖ ἔτσι τόν δήμαρχο, τόσο ἀπαξιωτικό ἀπέναντι στό σῶμα. Δέν ἀπάντησε οὐσιαστικά σέ κανένα ἀπό τά συγκεκριμένα μας ἐρωτήματα κι ἐπειδή γενικά εἶναι εὐγενής ἄνθρωπος, φαντάζομαι ὅτι κάπου τοῦ πατήσαμε ἕναν …κάλο.
Ἀναφερθήκαμε στίς ἀπευθείας ἀναθέσεις τῆς ΔΕΥΑΚ πού πᾶνε σύννεφο, κομμένες καί ραμμένες στό νόμιμο ὅριο τῶν 30.000 εὐρώ + ΦΠΑ γιά κάθε πιθανή ἐργασία: ἀνακατασκευή κλινῶν διύλισης, καθαρισμό/ἐπισκευή φρεατίων Αἰγείρου, συντήρηση ὑδρομάστευσης Συμβόλων, ἐντοπισμό ἀφανῶν ὑδρομέτρων Αἰγείρου, συντήρηση δικλείδων δικτύου Σιδηροχωρίου, συντήρηση δικλείδων δικτύου Αἰγείρου… Νόμιμο, ΟΚ, ὅμως ἠθικό; Τί εἴδους σχέσεις μπορεῖ κάποιος νά χτίσει ἔτσι; Ἀλλά καί ποιός νά ἐγκαλέσει τήν διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ, ὁ δήμαρχος πού πρῶτος ἔκανε τίς ἀπευθείας ἀναθέσεις σημαία του, ὅπως καταγγείλαμε ἤδη πρό τριετίας;
Ἐπισημάναμε τήν πλήρη ἀνικανότητα τῆς ἐπιχείρησης νά ἐκτελέσει καί τίς πιό στοιχειώδεις ἐργασίες πού ἀφοροῦν τήν κατεξοχήν λειτουργία της. Δέν μπορεῖ νά παρακολουθήσει τή χλωρίωση τοῦ νεροῦ στούς οἰκισμούς, δέν μπορεῖ νά ἀποκαταστήσει τίς βλάβες στά ἀντλιοστάσια, δέν μπορεῖ νά ἐκτελέσει καμμία συντήρηση, πόσο μᾶλλον νά ἐλέγξει τίς παράνομες συνδέσεις πού ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν τυχαῖα ἀνακαλύπτονται, ἤ τά τυχόν “ἀπόντα” ἤ μή ἐλεγχόμενα ρολόγια. Ἄραγε εἶναι τόσο δύσκολο νά ἀπαντήσει ἡ ΔΕΥΑΚ πόσοι τόνοι νερό φεύγουν ἀπό τό δίκτυό της καί πόσοι πληρώνονται; Ἐμεῖς πού πληρώνουμε δέν ἔχουμε δικαίωμα νά γνωρίζουμε;
Κι ἐνῶ ὅλα αὐτά ἡ ἐπιχείρηση δέν μπορεῖ νά τά κάνει, μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τόν βιολογικό τῆς …Σαμοθράκης ἀλλά καί νά προκηρύσσει μελέτη ὕψους μισοῦ ἑκατομμυρίου εὐρώ, παρακαλῶ, γιά τήν προέκταση τοῦ δικτύου μέ ἀγωγό πρός Αἴγειρο καί Σιδηροχώρι! Ὅλα ἀνατίθενται, πολύ βολικά γιά τούς διοικοῦντες, σέ ἐξωτερικούς συνεργάτες – ἰδιῶτες. Οἱ ἀναφορές τῶν ὑπηρεσιακῶν παραγόντων μιλοῦν γιά δραματική ἔλλειψη προσωπικοῦ κι ἐλλιπέστατη στελέχωση, τήν ὁποία βεβαίως πολύ πρόθυμα ὁ κ. Τσακιρίδης τή μπαλώνει προεκλογικά μέ δεκάδες δίμηνες συμβάσεις, οἱ ὁποῖες θά καθαρίσουν τά φρεάτια, λέει, τώρα τόν Αὔγουστο, γιά νά τά βροῦνε καθαρά οἱ βροχές τοῦ …χειμώνα!
Θέσαμε, τέλος, συγκεκριμένα ἐρωτήματα γιά τήν ἀπόλυτη οἰκονομική ἀδιαφάνεια στήν ἐπιχείρηση, πού μείνανε ΟΛΑ ἀναπάντητα.
1) πόσα ἑκατομμύρια χρωστάει ἀκόμα ἡ ΔΕΥΑΚ καί τά ὁποῖα πληρώνει ὁ Δῆμος, δηλαδή ἐμεῖς, τή στιγμή πού ὁ κ. Τσακιρίδης τήν κρίνει κατάλληλη γιά νά ἀποδώσει στούς ἐργαζόμενούς της τό ἰδιοτελές δωράκι-ἐπίδομα τῶν “τροφείων”;
2) Ὅσο ἤμασταν στό ΔΣ τῆς ἐπιχείρησης διαπιστώσαμε ἕνα σημαντικό συμμάζεμα καί θυμόμαστε ἕνα ποσό 3,3 ἑκατ. εὐρώ πού ἐπεδίκασαν τά δικαστήρια μέ τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, ποσό πού ἐπιβεβαιώθηκε καί στό Ἐφετεῖο. Ἔκτοτε βγάλατε διαταγή πληρωμῆς ὅπως δικαιούμασταν, κάνατε κάποια κατάσχεση; Πέρασαν 4 χρόνια καί πλέον ἄν κάποια στιγμή τό ἐπιχειρήσουμε ἴσως βροῦμε μιά πτωχευμένη ἐπιχείρηση, μεταβιβασμένα τά ἀκίνητά της κτλ μέ ἀποτέλεσμα νά μήν πάρουμε τίποτε.
3) Πλήρης ἀπουσία κάθε ἐλέγχου, μέ τήν διοίκηση νά καλεῖ στίς 9/6/2023 ὁρκωτούς λογιστές γιά τό …2020, ἐνῶ τό ΔΣ ὑπογράφει τίς οἰκονομικές καταστάσεις τοῦ …2019 – πού προηγοῦνται πάντα τοῦ ἐλέγχου ἀπό ὁρκωτούς λογιστές – μόλις προχθές, 17-7-23! Πραγματικά ἀνήκουστο! Γιά νά γίνει μία σύγκριση ἀναφέρω ὅτι ἡ ΔΕΥΑ Ξάνθης στίς 18 Ἰανουαρίου 2023 κάλεσε τούς ὁρκωτούς γιά τή χρήση τοῦ 2022, δηλαδή 18 μέρες μετά τή λήξη της. Αὐτό πού ἐμᾶς μᾶς πῆρε 3-4 χρόνια! Σά νά λέμε ὅτι ἐπί δημαρχίας Γκαράνη κι ἐνῶ βρισκόμαστε στό τέλος τῆς τετραετίας του, δέν ἐλέγχθηκε καμμία χρήση της ἀκόμα στή ΔΕΥΑΚ!!!
4) Θέλουμε νά ἀκούσουμε τήν ἄποψη καί τῆς Ἀποκεντρωμένης γιά τά ἀνωτέρω ἀλλά καί γιά ἄλλα, ὅταν λχ ἀνεβαίνουν στή Διαύγεια πρό ἡμερῶν δεσμεύσεις πιστώσεων γιά μισθοδοσία ἔκτακτου προσωπικοῦ ὕψους 400.000 καί 450.000, μέ ἡμερομηνία Ἰανουαρίου 2022 (ἡ μία ἀντικαταστάθηκε μέ φετινή ἡμερομηνία). Δηλαδή οἱ περσινές πληρωμές πού ἀναφέρει ἡ ἀπόφαση μέ Ἀρ. Πρωτ. 39/4-1-2022 καί ἀναρτήθηκε ἑνάμιση χρόνο μετά, ἦταν παράτυπες;
Μόνη ἀπάντηση τοῦ δημάρχου ἦταν πώς εἶναι ἀντίθετος μέ τίς καθυστερήσεις τῶν ἐλέγχων, δέν γνώριζε καί “κακῶς ἔγιναν”. Στήν κατ΄ ἰδίαν μας συζήτηση παραδέχθηκε τόν ἐκνευρισμό του, μᾶς περιέγραψε ἐνέργειές του σέ σχέση μέ τήν ὑπόθεση τῆς ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί εἶπε πώς θά μᾶς ἀπαντήσει δημόσια, καί θά τόν περιμένουμε. Γιά τίς ἀπαντήσεις Τσακιρίδη τί νά πεῖ κανείς, ἄς ἀσχοληθοῦν οἱ ἐλεγκτικοί μηχανισμοί.
Γιά μᾶς ἡ εἰκόνα πού ἀναδείχθηκε εἶναι σαφής κι ὅποιος ἔχει μάτια βλέπει καί καταλαβαίνει…

Αν σας άρεσε το άρθρο, γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.