ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 24 (22-12-2014)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00 το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
– Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1. Καθορισμός εξωτερικού χρώματος ταξί της πόλης της Κομοτηνής (αριθ.43/2014 Επιτ. Ποιότητας Ζωής).
2. Διατήρηση ή μη κενωθεισών θέσεων περιπτέρων. ίδρυση ή μη νέων θέσεων (αριθ.48/2014 Επιτ. Ποιότητας Ζωής).
3. Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Προδρόμου αρ.14 στο ΟΤ 450 στην Κομοτηνή (αριθ.42/2014 Επιτ. Ποιότητας Ζωής).
4. Επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου: Βελτίωση οδικής σύνδεσης Κομοτηνής-Συμβόλων.
5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
6. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.
7. Ανάδειξη ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του με κλήρωση, για τη συγκρότηση των Επιτροπών, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80, που αφορούν εκτέλεση υπηρεσιών-εργασιών.
8. Ορισμός 2 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
10. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, για 9η φορά (αριθ.225/2014 ΑΟΕ).
11. Επιστροφή στο Υπουργείο Εσωτερικών αδιαθέτου ποσού από την επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
12. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής κ. Καρακύργιου Χρήστου στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης για υπηρεσιακούς λόγους-μεταφορά και εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών).
13. Έγκριση διενέργειας των προμηθειών του Δήμου έτους 2015.
14. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής για το 2014 και ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης.
15. Έγκριση διενέργειας των εργασιών του Δήμου έτους 2015.
16. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού έτους 2014 του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (αριθμ. 109/2014 απ. Διοικ.Συμβουλίου).
17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1.7/16-12-2014 Απόφασης του Δοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφεριακού Θεάτρου Κομοτηνής, σχετικά με τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της Επιχείρησης του έτους 2013.
18. Επανεκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Σιδηροχωρίου, Αγίων Θεοδώρων και Παγουρίων του Δήμου Κομοτηνής.
19. Διαπίστωση-αναγνώριση ή μη παράτασης επ’αόριστον μίσθωσης αγροτικού ακινήτου.
20. Τροποποίηση της αριθμ. 286/2014 ΑΔΣ αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογιμσού εσόδων-εξόδων 2015 του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα.
21. Τροποποίηση της αριθμ. 285/2014 ΑΔΣ αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογιμσού εσόδων-εξόδων 2015 της δωρεάς εν ζωή Φώτη Πολυζόπουλου.
22. Κατανομή χρημάτων ΚΑΠ (Δ΄κατανομή 2014) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Εφορειών των μειονοτικών σχολείων του Δήμου Κομοτηνής.
23. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου Κομοτηνής για τη συγκρότηση του Α/θμιου και του Β/θμιου Συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων με τους αναπηρωτές τους
24. Συμμετοχή Δήμου Κομοτηνής στο πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες” για το έτος 2015.
25. Διάθεση 12% από την συνολική χρηματοδότηση Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων επενδυτικών δαπανών των Δήμων του Δήμου Κομοτηνής έτους 2014 για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από τακτικά ή έκτακτα έσοδα.
26. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθ. 215/2014 Απόφασης ΔΣ και συγκεκριμένα στα σημεία 7 και 9 του ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
27. Ανάκληση εν μέρει της αριθ. 335/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την παραχώρηση του κτηρίου:Στέγη (ημι) Αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες στο πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Αλέξανδρος Συμεωνίδης και νυν Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (αριθ. 97/2012 απ. Διοικ. Συμβ.).
28. Έγκριση ή μη παραχωρήσεων σχολικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους και φορείς.
29. Παραχώρηση ή μη του εξοπλισμού της ΕΠΑΣ Κομοτηνής που έχει από 15-9-2014 καταργηθεί.
30. Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού χώρου-γραφείο ευρισκόμενο εντός του δημοτικού κτιρίου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ επί της οδού Βενιζέλου 51, στον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Κομοτηνής Ο ΑΥΛΟΣ για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.
31. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής για τοποθέτηση προκατασκευασμένου Ναΐσκου.
32. Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού κτιρίου ευρισκομένου στην οδό Γρ.Μαρασλή 6 εντός του υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής, στον Σύλλογο Κρητών Ν. Ροδόπης Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.
33. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και διακιώματα.
34. Εγκριση ή μη τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβσης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (αριθμ. 181/2014 ΑΔΣ), για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του -Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Κομοτηνής.
35. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( 1Ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-4Ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-2Ο ΛΥΚΕΙΟ.) προυπολογισμού 772.000,00¤, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής.
36. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΩΝ προϋπολογισμού 560.000,00¤, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
37. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΧΘΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΧΑΝΤΑ προϋπολογισμού 1.370.000,00¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
38. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις γειτονιές της πόλης και των οικισμών,προϋπολογισμού 600.000,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής.
39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Κομοτηνής.
40. Επέκταση δικτύου φωτισμού στην Κομοτηνή και στον οικισμό της Πανδρόσου.
41. Eπέκταση δικτύου φωτισμού στην Κομοτηνή και στον οικισμό του Φαναρίου
42. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
43. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Αν σας άρεσε το άρθρο, γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.