Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

     Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα άλλο ένα βασικό κεφάλαιο από τις θέσεις του «Σπάρτακου» για τις δημοτικές μας υποθέσεις. Εννοείται πως πρόκειται για προτάσεις που σκοπός μας είναι να τεθούν σε δημόσιο διάλογο, επομένως είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο συμπλήρωσης και τελειοποίησή τους…

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

     Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θεωρεί πως το αστικό μας περιβάλλον έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Τα εργαλεία μας ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1δεν θα είναι μόνο το ΕΣΠΑ και οι κρατικές χρηματοδοτήσεις αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης όπως και το εργατικό δυναμικό του Δήμου μας. Στόχος μας είναι να ζωντανέψουμε τον δημόσιο χώρο κάνοντάς τον περισσότερο φιλικό, με χρήσιμα έργα που θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των δημοτών.

     Θα εργαστούμε σε γενικές γραμμές στους παρακάτω άξονες.

      1. Προτεραιότητα στην ανάπλαση των δημόσιων χώρων.

      2.  Άμεση ηλεκτρονική καταγραφή με σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.), των υπαρχόντων χώρων πρασίνου (τόσο των χαρακτηρισμένων, όσο και αυτών, που έχουν αποκτήσει το συγκεκριμένο χαρακτήρα) και αξιοποίηση αυτών. Ανάθεση μέρους της συντήρησης αυτών, σε ενδιαφερόμενες εθελοντικές ομάδες πολιτών ή συλλόγους.

      3.  Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού του πρασίνου, μέσα και γύρω από την πόλη και τους οικισμούς, με επιλεκτικές δενδροφυτεύσεις πεζόδρομων, πεζοδρομίων, νησίδων, κ.λπ. (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

      4.  Εξασφάλιση νέων χώρων πρασίνου, με αξιοποίηση ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων.

      5.  Κατεδάφιση παλιών δημοτικών κτιρίων, με σκοπό τη δημιουργία χώρων πρασίνου, ξεκούρασης και αναψυχής των δημοτών.

      6.  Δημιουργία πράσινων χώρων – πάρκων, για άμεση χρήση από τους πολίτες, χωρίς τη χρήση υλικών, όπως inox, πλαστικά, κ.λπ., με χώρους σκίασης και παροχές πόσιμου νερού. Ενθάρρυνση των δημοτών, ώστε να επιτευχθεί  η πραγματική χρήση των εν λόγω δομών, αποφεύγοντας τις συνεχείς απαγορεύσεις του τύπου “ΜΗΝ ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ”.

      7.  Αξιοποίηση του άλσους δίπλα στο χώρο της λαϊκής αγοράς, μετά από εκπόνηση ανάλογης μελέτης, για τη διαμόρφωσή του (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ). Μέρος της υλοποίησης, μπορεί να γίνει από εθελοντικές ομάδες δημοτών και συλλόγους, πάντα με βάση τον συνολικό σχεδιασμό και υπό την επίβλεψη και εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να προβλέπει: κήπους με ενδημικά φυτά, θερμοκήπια συνεργατικά, χώρους πρασίνου, για ομαδική γυμναστική, υπαίθριο συναυλιακό χώρο, φυσικό αμφιθέατρο, κ.λπ.

     8.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας κ΄ Θράκης, είτε για την παραχώρηση του περιαστικού δάσους Νυμφαίας, είτε για την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση έργων ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2αξιοποίησης αυτού, ως χώρου άθλησης, περιπάτου, αναψυχής, κ.λπ., μετά από την εκπόνηση ανάλογης μελέτης (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

     9.  Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δράσεων παραγωγής φυτικού υλικού και προώθησης της μεσογειακής βιοποικιλότητας, με είδη ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν, το γερασμένο φυτικό δυναμικό της πόλης (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

      10.   Προμήθεια κινητής μονάδας καταστροφής υπολειμμάτων υλοτομιών και κλαδεύσεων και δημιουργίας πριονιδιού. Οι κλαδεύσεις και οι άλλες συναφείς εργασίες, οι οποίες εκτελούνται, τόσο από το Δήμο, όσο και από πολίτες στις ιδιόκτητες εκτάσεις, παράγουν ένα αρκετά, μεγάλο, βιολογικό φορτίο, το οποίο μπορεί να καταστεί αξιοποιήσιμο, διότι εκτός από την οικολογική καταστροφή των υπολειμμάτων, η δημιουργία πριονιδιού θα προσφέρει εξασφάλιση εσόδων, από την πώληση των υποπροϊόντων (κομπόστ ή σκέτα πριονίδια).

      11.   Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, στο κέντρο της πόλης, καθώς και σε άλλες επιλεγμένες θέσεις (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

      12.   Καθορισμός (αναχωροθέτηση εφόσον κριθεί απαραίτητο) και διαμόρφωση θέσεων κάδων.

      13.   Καθορισμός και διαμόρφωση θέσεων, για την απόθεση ογκωδών παλαιών ή άχρηστων αντικειμένων, η απομάκρυνση των οποίων θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου, σε συνεργασία με τους παρέδρους των Τ/Κ.

      14.   Διαμόρφωση «πράσινων σημείων», εντός του αστικού ιστού, για συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών κ΄ προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

      15.   Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Καταστημάτων και παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες, που ανακυκλώνουν τα απορρίμματα τους, με τη συνεργασία του Δήμου.

      16.   Αλλαγή της διαδικασίας απόθεσης και συλλογής των σκουπιδιών. Δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώς, σε κάθε γειτονιά, ανοιχτούς κάδους, όπου ο καθένας πετάει, όποτε θελήσει τα σκουπίδια. Όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, σε κάθε περιφερειακή γειτονιά, θα ορισθούν συγκεκριμένες ημέρες, στις οποίες θα γίνεται η αποκομιδή σκουπιδιών και μία ημέρα, που θα γίνεται η συλλογή της ανακύκλωσης. Στις γειτονιές του κέντρου, θα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑπροβλεφθεί συχνότερη αποκομιδή, λόγω της ύπαρξης καταστημάτων. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, θα έχουμε μείωση των παραγόμενων σκουπιδιών, μείωση των λειτουργικών δαπανών καθαριότητας και ανάλογη μείωση των τελών, καλύτερη καθαριότητα και φυσικά, ευπρεπέστερη εικόνα των συνοικιών.

      17.   Αλλαγή του τρόπου υλοποίησης της ανακύκλωσης και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κάθε γειτονιά, θα υπάρχουν κάδοι, για χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό (χωρίς υγρά) και θα ορισθεί συγκεκριμένο ωράριο περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε ο δημότης να αποθέτει τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, στους αντίστοιχους κάδους, ελάχιστο χρόνο πριν τη συλλογή και έτσι, τα απορριπτόμενα υλικά δεν θα παραμένουν, για σημαντικό χρόνο στους κάδους, αποτελώντας «προϊόν εκμετάλλευσης» από τρίτους. Αν εκτιμηθεί ότι, η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών είναι ικανοποιητική, μπορούμε να μοιράσουμε πίσω στους δημότες ένα “μέρισμα” ανακύκλωσης, ανά γειτονιά ή ανά περιοχή γενικά.

      18.   Εκπόνηση μελέτης, για την αξιοποίηση του νερού, που προέρχεται από το Βιολογικό Καθαρισμό, με σκοπό τη χρήση αυτού στην άρδευση των υπαρχόντων και νέων χώρων πρασίνου και πάρκων και αξιοποίηση του παραγόμενου ιζήματος, ως εδαφοβελτιωτικό.

      19.  Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λειτουργία και επεξεργασία των δεδομένων, προγνωστικά μοντέλα αέριας ρύπανσης, συστήματα ενημέρωσης του κοινού, σύστημα AID (Air-pollution Inteligent Defense), σχεδίαση και ανάπτυξη σεναρίων άμεσης λήψης και εφαρμογής έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.